• Nagłówek

    • „Bo nie wystarczy być dobrym. Człowiek powinien być lepszy,
     niż wymagają tego okoliczności”.

      

     Regulamin

     przyznawania Nagrody im. Sylwii Kolisz

     w Zespole Szkół w Maliniu

      

     Patronat honorowy: Paweł Kolisz

                                          Rada Rodziców ZS w Maliniu

      

      

     1. Nagroda im. Sylwii Kolisz, nazywana dalej Nagrodą, została ustanowiona na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w celu upamiętnienia postaci Sylwii Kolisz.

      

     Sylwia Kolisz była nauczycielem i wychowawcą, a w ostatnim roku pracy i życia także wicedyrektorem Zespołu Szkół w Maliniu. Mimo wieloletniego zmagania się ze śmiertelną chorobą potrafiła z optymizmem patrzeć na świat, a swoją postawą dawać przykład innym. Zawsze sumiennie wypełniała powierzone jej obowiązki, pracując często ponad własne siły. Nigdy nie skarżyła się na sytuację, w jakiej się znalazła, wręcz przeciwnie, świadomość kruchości życia wyzwalała w niej wielkie pokłady energii i chęć działania. Do wykonywanych zadań podchodziła z ogromną odpowiedzialnością, angażując w realizowane projekty całą społeczność szkolną. Dobro wychowanków było dla niej najwyższą wartością.  Z uwagą pochylała się nad każdym problemem, szukając mądrych rozwiązań. Była wielkim wsparciem dla dyrektora i wszystkich nauczycieli. Cieszyła się u nich ogromnym zaufaniem.

      

     1. Nagroda stanowi formę wyróżnienia dla ucznia Zespołu Szkół w Maliniu, który:
     • swoją postawą w znaczący sposób przyczynił się do poprawy relacji w społeczności uczniowskiej,
     • bezinteresowne spieszył innym z pomocą,
     • konsekwentnie realizował wyznaczone cele, nie zrażając się napotykanymi przeciwnościami,
     • zachowywał optymizm i pogodę ducha nawet w trudnych sytuacjach,
     • był oparciem dla koleżanek i kolegów,
     • aktywizował osoby z bliższego i dalszego otoczenia do szlachetnych, podejmowanych w duchu nauczania Patrona szkoły przedsięwzięć.

      

     1. Nagroda przyznawana jest raz w roku i wręczana w dniu zakończenia roku szkolnego.
       
     2. W danym roku szkolnym nagrodę może uzyskać tylko jeden uczeń.
       
     3. Kandydaturę danego ucznia można składać wielokrotnie.
       
     4. Dany uczeń może uzyskać nagrodę jeden raz w ciągu nauki w Zespole Szkół w Maliniu.
       
     5. Nagroda składa się z dyplomu, statuetki i kwoty pieniężnej, której wysokość będzie zależeć od zdobytych na ten cel funduszy.
       
     6. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłosić:
     • Samorząd Uczniowski,
     • Rada Pedagogiczna,
     • Rada Rodziców.
       
     1. ​​​Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa z dniem 31 maja każdego roku szkolnego.
       
     2. Wniosek zawierający nazwisko kandydata i uzasadnienie jego wyboru (Zalacznik_nr_1.docx) należy złożyć u Dyrektora Zespołu Szkół w Maliniu.
       
     3. W skład komisji przyznającej Nagrodę wchodzą: Dyrektor Zespołu Szkół w Maliniu, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

      

     1. Komisja ma obowiązek rozpatrzeć zgłoszone wnioski najpóźniej do 10 czerwca każdego roku szkolnego. Komisja może w danym roku szkolnym nie przyznać Nagrody, jeżeli w jej ocenie kandydaci nie spełniają wszystkich wymaganych kryteriów.

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220
    39-331 Chorzelów
    Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów:

    zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych