• EGZAMIN

    • Egzamin ósmoklasisty - informacje ogólne i ważne terminy 

     Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców

     Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

     Przeprowadzony zostanie w dniach 14 – 16 maja 2024 r.

     Termin dodatkowy egzaminu – w czerwcu – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

     Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I - VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

     Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

      

     WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      

     Do 28 września 2023 r.

      

     Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią  lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

     Na podstawie informacji zawartych w opinii lub orzeczeniu uczniowi mogą przysługiwać następujące dostosowania:

     ·         dostosowanie miejsca pracy: pisanie egzaminu w oddzielnej sali,

     ·         zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi,

     ·         płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie,

     ·         zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, np. logopedy,

     ·         korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu (wówczas egzamin jest rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk),

     ·         przedłużenie czasu na wykonanie zadań.

      

     W przypadku egzaminu ósmoklasisty:

     – z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut,

     – z matematyki – nie więcej niż o 50 minut,

     – z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

      

     Do 2 października 2023 r.

      

     Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:

     ·         języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu,

     ·         zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

      

     Do 16 października 2023 r.

      

     Rodzice ucznia  przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

     Dokumenty, na podstawie których przysługuje dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu

      

      

     DOKUMENT

     GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

     uczniowie:

     - słabosłyszący i niesłyszący;

     - słabowidzący i niewidomi;

     - z niepełnosprawnością ruchową;

     - z afazją;

     - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

     - z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera;

     - niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym;

     - z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

     - z chorobami przewlekłymi.

     zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

     uczniowie:

     - z czasową niesprawnością rąk;

     - z przewlekłymi chorobami;

     - chorzy lub niesprawni czasowo.

     opinia rady pedagogicznej

     uczniowie:

     - którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;

     - którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;

     - z zaburzeniami komunikacji językowej;

     - którym, ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (cudzoziemcy)

     opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

     uczniowie:

     - ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;

     - z zaburzeniami komunikacji językowej.

      

     Do 21 listopada 2023 r.

      

     Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną.

      

     Do 24 listopada 2023 r.

      

     Rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 21 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

      

     Do 14 lutego 2024 r.

      

     Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września:

     ·         języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

     ·          rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym

      

     Do  30 kwietnia 2024 r.

     Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego nowożytnego. Może on zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

      

     Druga połowa maja

     Termin główny egzaminu ósmoklasisty 14 - 16 maja 2024 r.

      

     Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są informatory o egzaminie ósmoklasisty, przykładowe arkusze egzaminacyjne.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220
    39-331 Chorzelów
    Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów:

    zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych