• Do pobrania:

    • Zgodnie z ustawą, obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również mogą  zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


     Druk dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: klasa_1_2024_25_obwod.pdf

     Druk dla dzieci zamieszakłych poza obwodem gminy: klasa_1_2024_25_spoza_obwod.pdf

                      INFORMACJA RODO: Informacja_RODO_rekrutacja__przedszkola_szkola_podstawowa.pdf

                      Oświadczenie woli: osw_woli_klasa_I.pdf

      


     ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W MALINIU ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH OD 19.02. - 04.03.2024 r. W SEKRETARIACIE SZKOŁY W MALINIU W GODZINACH 8:00 - 14:00.
     Dokumenty będzie można zostawić także u nauczycieli świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 - 16:00 oraz przesłać ich skan na adres e-mail: spmalinie@tuszownarodowy.pl


      

     ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - REGULACJE PRAWNE:

     Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

     Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
     1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. od 19.02.2024 r.
     do 04.03.2024 r.
     w godzinach
     pracy placówki
     od 06.05.2024 r.
     do 13.05.2024 r.
     w godzinach
     pracy placówki
     2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. od 05.03.2024 r.
     do 25.03.2024 r.
     od 14.05.2024 r.
     do 28.05.2024 r.
     3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 26.03.2024 r.
      
     29.05.2024 r.
      
     4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do placówki w postaci pisemnego oświadczenia. od 27.03.2024 r.
     do 02.04.2024 r.
      

     od 31.05.2024 r.
     do 03.06.2024 r. 
      

     5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. 03.04.2024 r.
      
     04.06.2024 r.
      

      

     Kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem  szkoły.

      Lp.  Nazwa kryterium  Wartość punktowa Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów 
      1. Kontynuacja nauki w szkole po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego.  10 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.
      2. W  szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.  5 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.
      3. Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.  3 pkt. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania.
      4. Miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły.  1 pkt Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o ich miejscu pracy zawodowej.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220
    39-331 Chorzelów
    Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów:

    zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych